PRINCE2 چیست؟

PRINCE2 چیست؟

امید صادقی ادمین
مدت زمان مطالعه: 15 دقیقه 18 خرداد 01

PRINCE2 چیست؟

PRINCE2 روش مدیریت پروژه شناخته شده در قالب پروژه ها و محیط های کنترل شده است که برای تقسیم پروژه ها به مراحل کنترل شده  جهت حفظ خطوط روشن ارتباطی طراحی شده است.PRINCE2، که در سال 1996 منتشر شد، بر اساس یک چارچوب پیشین ساخته شد تا یک روش عمومی را ایجاد کند و برای هر پروژه دولتی قابل اجرا باشد. AXELOS در حال حاضر این روش را در اختیار دارد و اخیراً یک نسخه 2017 را برای جایگزینی چارچوب طولانی مدت خود در سال 2009 راه اندازی کرده است. اما این روش در ابتدا به عنوان PRINCE در سال 1989 توسط یک سازمان دولتی موسوم به Computer Central and Telecommunications Agency (CCTA)، که بعدها تحت نظارت دفتر کابینه قرار گرفت، در نظر گرفته شد. AXELOS، که یک سرمایه گذاری مشترک بین اداره کابینه و کاپیتا است، تاکید بیشتری بر کار چابک و ادغام چارچوب در سازمان ها با مدل به روز شده 2017 خود قرار داده است.

اصولPRINCE2 چیست؟

PRINCE2 یک روش مدیریت پروژه مبتنی بر اصول محسوب می شود که بر مبنای هفت فرآیند ساخته شده است که هر کدام با هفت اصل فوق العاده ارتباط برقرار می کنند. این اصول، صرف نظر از زبان و فرهنگ، در کاربردشان جهانی هستند و طراحی شده اند تا به کسانی که درگیر آن هستند بتوانند بر نتایج پروژه تأثیر بگذارند. توجیه کسب و کار: ارزیابی ریسک ها در برابر منافع بالقوه یادگیری از تجربیات: ایجاد  گزارشات اشتباهات از پروژه های قبلی نقش ها و مسئولیت های تعیین شده: یک سلسله مراتب سازمانی واضح  برای مدیران تیم هایی که وظایف روزانه را به عهده دارند،  و به مدیران پروژه گزارش می دهند، که  آنها نیز به نوبه خود به هیئت مدیره اجرایی گزارش می دهند. مدیریت توسط مراحل: ارائه نقاط کنترل برای هیئت مدیره برای بررسی پیشرفت جهت ارزیابی توجیهات. مدیریت توسط استثناء: این مدیریت باید با استفاده از "تحمل محدوده آستانه برای هزینه، زمان، کیفیت دامنه و مزایای یک پروژه باشد. تمرکز بر محصولات: توافق در مورد میزان و کیفیت محصول تحویل شده باید اساس هر پروژه و گزارشات آن باشد. اینها فلسفه های اساسی را تشکیل می دهند که مدیران پروژه باید در هنگام بروز یک وظیفه در نظر بگیرند. با این حال چارچوب کلی متکی بر تعامل بین این اصول است و آنچه که "تم ها" و "فرآیندها" در نظر گرفته می شوند هر دو نیز به هفت عنصر تقسیم می شوند.

تم ها

تم ها اولویت های اساسی هر پروژه را تعیین می کنند و باید در هر مرحله در نظر گرفته شوند. اینها باید به عنوان قواعدی برای بهترین عمل در نظر گرفته شوند تا اطمینان حاصل شود که یک پروژه بهترین فرصت را برای موفقیت در زمان و در بودجه دارد. در حالی که تم ها "قوانین" مداوم را نشان می دهند، فرآیندها، فعالیت ها و مراحل خاصی را در طی یک پروژه شرح می دهند و مسئول اجرای آنها هستند: راه اندازی یک پروژه: اطلاعات اولیه به هیات مدیره پروژه فیلتر می شوند، بنابراین می توانند ایده های خوب  را از بد جدا کنند. هدایت پروژه: نقاط منظم در یک پروژه برای هیئت مدیره برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا تا به حال توجیه کسب و کار را ادامه داده است. شروع یک پروژه:  مجموعه پایه های شرکت برای پروژه است. زمانی که طرح پروژه و مورد کسب و کار دقیق نوشته شده است، همچنین استراتژی هایی برای مدیریت ریسک ها، ارتباطات و کیفیت است. کنترل مرحله ای: به طور منظم توسط مدیر پروژه انجام می شود،و شامل اعمال مسئولیت های مختلف، از جمله تخصیص کار به تیم ها، مدیریت ریسک ها و اطمینان از اینکه مراحل در زمان تحویل باقی می مانند. مدیریت محصول تحویل: در این مرحله، تمام محصولات تخصصی طراحی شده، ساخته و مورد بررسی قرار گرفته تا اطمینان حاصل شود که آنها مطابق با الزامات هستند. مدیریت یک مرز مرحله: توسط مدیر پروژه در پایان هر مرحله انجام می شود، این اطلاعات مورد نیاز هیئت مدیره را برای کمک به تصمیم گیری در مورد ادامه دادن مسیر است. بستن پروژه: شامل دستیابی به توافق از سوی کاربران است. صباهاست

برچسب ها :
دسته بندی ها :