2019-02-11
الگوریتم های گوگل چگونه عمل میکنند؟

الگوریتم های گوگل چگونه عمل میکنند؟ – الگوریتم گوگل

الگوریتم چیست؟ به مجموعه ای از دستورالعمل ها و فرمول هایی که با زبان رسا و دقیق با جزئیات لازم و به صورت گام به گام به گونه ای اجرا بشوند که هدف خاصی را دنبال کنند و شروع و پایان آنها مشخص باشد، الگوریتم می گویند.
enamad