2018-10-07
انفجار ابر

انفجار ابر (cloud bursting) چیست؟

انفجار ابر چیست؟ انفجار ابر (cloud bursting) یک شعار نامطمئن است که برای تلفن های موبایل بسیار راحت است اما، می دانیم هیچ ارتباطی با کیت […]
enamad