2018-09-12
احراز هویت

احراز هویت و انواع راه های آن کدامند؟

احراز هویت و معرفی انواع راه های آن   احراز هویت از روش هایی است که در طول سالها از اعداد و کلمات، از طریق مصنوعات، به […]
2018-09-12
بیومتریک

بیومتریک چیست؟

بیومتریک چیست؟ بیومتریک به عبارت ساده،  ، تجزیه و تحلیل آماری ویژگی های رفتاری در انسان در رابطه با فناوری است. این فرایند اندازه گیری و جمع […]
enamad