2018-08-20
تجزیه و تحلیل داده ها

منظور از تجزیه و تحلیل داده ها (DA) چیست؟

تجزیه و تحلیل داده ها (DA) تجزیه و تحلیل داده ها (DA) فرآیند بررسی مجموعه داده ها است تا نتیجه های مربوط به اطلاعاتی را که […]
enamad