2018-08-15
DiskPart

DiskPart چیست؟

  DiskPart چیست؟   DiskPart یک ابزار پارتیشن دیسک است که با استفاده از خط فرمان اجرا می شود، طراحی شده برای استفاده  با تمام نسخه […]
enamad