2018-10-08
محاسبات کوانتومی

محاسبات کوانتومی چیست؟

محاسبات کوانتومی چیست؟   محاسبات کوانتومی، به دور از انزوا به قلمرو علم تخیلی دست یافته و توسط تعدادی از غول های فناوری، از جمله: IBMو […]
enamad