2018-11-19
کیفیت داده

چگونگی اندازه گیری کیفیت داده ها

تعریف کیفیت داده ها تعاریف گوناگونی وجود دارد، اما کیفیت داده ها معمولا بر اساس مجموعه ای از معیارهایی به نام”ابعاد کیفیت داده”است که سلامت داده […]
enamad