2018-09-08
big data

داده های عظیم کدامند؟

big data چیست؟   داده های عظیم (big data) یک معامله وسیع برای دنیای کسب و کار محسوب می شود داده ها به طور دائم به […]
enamad