2018-02-06
CXSچیست؟

CXS چیست و چه کاربردی دارد؟

CXS چیست و چه کاربردی دارد؟   CXS مخفف کلمه Config Server exploit Scanner است که یک ابزار قدرتمند امنیتی از شرکت Config Server می باشد.  CXS […]
enamad