2018-10-28
CNAME

رکورد CNAME چیست؟

   چگونه میتوان یک رکورد CNAME اضافه کرد و کاربرد این رکورد چیست؟   CNAME یا ( کانونیکال نام) که می تواند به  عنوان یک نام […]
enamad