2018-09-25
مهندس داده

مهندس داده (data engineer)کیست؟

مهندس داده چه کاری انجام می دهد؟ مهندس داده (data engineer)یک کارگر است که وظایف شغلی اصلی آن شامل تهیه داده ها برای استفاده های تحلیلی […]
enamad