2018-08-11
DNS اختصاصی

DNS اختصاصی چیست؟

DNS اختصاصی چیست؟   همه ما DNS اختصاصی را به عنوان سیستم نام دامنه دانسته و شناخته ایم که نام هایی مانند: Saba.Host را به آدرس IP […]
enamad