2018-07-15
محاسبات مه

محاسبات مه چیست؟

محاسبات مه چیست؟ محاسبات مه(fog computing) با استفاده از مفهوم رایانش ابری به لبه شبکه، آن را برای اینترنت اشیاء (IoT) و سایر برنامه های کاربردی که […]
enamad