2018-09-09
درخواست دسترسی

درخواست دسترسی به موضوع چیست؟

  تاریخچه درخواست دسترسی به موضوع در اصل طبق قانون حفاظت از اطلاعات در سال ۱۹۹۸، یک تابع ایجاد شده توسط دفتر اطلاعات کمیسیون (ICO) است […]
enamad