2018-07-10
IEEE

IEEE چیست؟

IEEE چیست؟   IEEE مجموعه محاسبات مه محصور را برای محاسبه، ذخیره سازی، کنترل و تکنولوژی شبکه اختصاص می دهد. کنسرسیوم OpenFog با توسعه IEEE 1934، […]
enamad