2018-09-22
ISO 27001

ISO 27001 چیست؟

 تعریفی از ISO 27001 ISO 27001 بخشی از استانداردهای فیزیکی ISO 27000 برای سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) سیستمی است که سیاست ها و رویه […]
enamad