2019-01-29
پروتکل ARP چیست؟ - MAC Address

پروتکل ARP چیست؟

پروتکل تفکیک آدرس ( Address Resolution Protocol ) یا میشه گفت ARP پروتکلی است، که به وسیله آن، ما آدرس لایه دو مرتبط با آدرس مک را پیدا می کنیم..
enamad