2018-08-29
شبکه ذخیره سازی

شبکه ذخیره سازی (SAN)چیست؟

معنی شبکه ذخیره سازی (SAN) چیست؟   یک شبکه ذخیره سازی  (SAN)  یک شبکه کامپیوتری است که دسترسی به ذخیره اطلاعات ذخیره شده در سطح تلفیقی […]
enamad