2018-09-03
XML

xml چیست؟

  xml چیست؟   XML مخفف زبان نشانه گذاری Extensible Markup Language است یک زبان نشانه گذاری برای حاشیه نویسی متن یا اضافه کردن اطلاعات اضافی […]
enamad
EVSSL